• >امکان ثبت عناوين اشخاص ، گروه اشخاص ، حساب هاي تفصيلي
 • >امکان تعريف واحد کالا ، گروه اصلي کالا ، گروه فرعي کالا و کالا
 • >امکان تعريف مراکز فروش ، نوع خريد ، نوع فروش ، نوع برگشت از فروش ، نوع برگشت خريد ، نوع بودجه ، انواع متمم فروش و نوع تسويه
 • >امکان تعريف نوع مصوبه فروش ، مصوبه فروش ، قيمت کف ، اضافات کسورات فاکتور فروش
 • >امکان تعريف شماره حساب اشخاص ، معرفي دوره هاي پورسانت ، ليست دوره هاي پورسانت ، استان ، شهر ، نحوه ارسال ، محل تحويل و تعريف قفل سخت افزاري
 • >امکان تعريف بازارياب و مصوبه هاي بازارياب
 • >امکان صدور قرارداد فروش
 • >امکان صدور پيش فاکتور
 • >صدور فاکتور فروش ساده
 • >صدور فاکتور فروش
 • >صدور برگشت از فروش
 • >صدور فاکتور خريد
 • >صدور فاکتور برگشت از خريد
 • >امکان صدور اقساط مشتريان
 • >امکان صدور مديريت ارتباط مشتريان
 • >امکان صدور متمم فاکتور فروش
 • >امکان تعريف ماليات بر ارزش افزوده
 • >امکان تهيه گزارشات فصلي
 • >امکان تعريف اضافات کسورات فاکتور
 • >امکان ثبت محاسبه پورسانت
 • >امکان صدور مجوز فروش
 • >گزارش ريز فروش کالا
 • > گزارش خلاصه فروش به مشتريان
 • >گزارش اقساط
 • >گزارش خلاصه فروش به تفکيک مشتريان
 • >گزارش فروش ماهيانه مشتريان
 • >گزارش فروش ماهيانه کالا
 • >گزارش اضافات کسورات فاکتور فروش
 • >گزارش خلاصه فروش به تفکيک کالا و مشتريان
 • >گزارش فروش مقداري ريالي کالا
 • >گزارش صورت حساب
 • >گزارش تسويه فاکتور هاي فروش
 • >گزارش تسويه فاکتوري هاي خريد
 • > گزارش وضعيت فاکتور ها به تفکيک مشتري
 • >گزارش بدهکاران بستانکاران
 • >گزارش بازارياب به تفکيک کالا
 • >گزارش بازارياب به تفکيک شهر
 • >گزارش بازارياب به تفکيک استان و شهر
 • >گزارش مشتريان به تفکيک مشتريان
 • >گزارش بازارياب به صورت ريز
 • >تبديل پيش فاکتور به فاکتور بصورت اتومات و دستي
 • >تبديل فاکتور فروش به حواله بصورت دستي و اتومات
 • >امکان تعيين تأييد براي هر قسمت براساس نياز
 • >کنترل موجودي براساس موجودي انبارو موجودي قابل فروش
 • >ثبت مشخصات حمل کالا و نحوه ارسال آن ها
 • >ثبت مصوبه فروش براساس گروه مشتريان، مشتريان، ميزان خريد و...
 • >تعريف تخفيف، ماليات و عوارض بصورت رديفي و درصدي و مبلغي
 • >تعريف تخفيف،ماليات و عوارض بصورت کلي
 • >تعريف مجوز فروش جهت جلوگيري از فروش به مشتريان دلخواه
 • >نمايش اسناد مشتري نزد ما هنگام صدور فاکتور
 • >ثبت سند هزينه و درآمد هاي متفرقه مرتبط با هر فاکتور
 • >گزارش فاکتورهاي حواله شده و نشده
 • >گزارش پيش فاکتورهاي فاکتور شده و نشده
 • >گزارش فاکتورها به تفکيک شهر و استان
 • >گزارش کالاهاي پرفروش و کم فروش در بازه زماني خاص
 • >امکان ثبت کالاهاي خدماتي و فروش خدمات
 • >امکان تعريف هر يک از برگه هاجهت نياز به تأييد داشتن
 • >امکان انتفال اطلاعات از اکسل
 • >امکان خروجی به اکسل از اطلاعات
 • >امکان ذخيره تمامي گزارشات به فرمت هاي pdf,doc,xml,jpg,bmpو...
 • >امکان طراحي چاپ ها توسط کاربر
 • >امکان داشتن نامحدود نمونه چاپ در هر قسمت
 • >اتصال به سامانه پيامکي جهت ارسال پيامک از نرم افزار
 • >پشتيبان گيري به صورت اتومات و بدون دخالت کاربر
 • >ثبت توضيحات تکراري و استفاده از آن در هنگام نياز
 • >استفاده از کليدهاي ميانبر در فرم ها براي دسترسي سريعتر
 • >تعيين سطح دسترسي براي تمامي بخش هاي سيستم
 • >تعريف گروه هاي کاربري و کاربر به تعداد نامحدود
 • >گزارش عملکرد کاربران از تمامي عمليات انجام شده در يک بازه زماني شامل ابطال، حذف،اصلاح، ثبت و ...