• >تعريف گروه تفصيلي، حساب تفصيلي
 • >تعريف شماره حساب و اشخاص
 • >تعريف اسامي بانک و انواع حساب بانکي
 • >تعريف دسته چک، انواع دريافت ها و پرداخت ها
 • >ثبت چک هاي دريافتي و پرداختي اول دوره
 • >ثبت دريافت(نقدي، چک، حواله، کارت خوان)
 • >ثبت پرداخت(نقدي، چک، حواله، کارت خوان)
 • >ثبت هزينه هاي شرکت
 • >ثبت واريز و برداشت از بانک
 • >اعلاميه بدهکار و بستانکار
 • >ثبت عمليات متفرقه(با قابليت تعريف انواع آن توسط کاربر)
 • >رأس گيري چک ها
 • >مغايرت گيري صورتحساب شرکت با بانک
 • >عمليات چک هاي دريافتي (شامل ارسال به بانک، خرج چک، عودت چک، برگشت چک، وصول بانکي، وصول صندوق، واگذار به مأمور وصول و...)
 • >عمليات چک هاي پرداختي (شامل پرداخت بانکي، پرداخت صندوق، عودت چک، برگشت چک)
 • >چاپ روي چک (با امکان تنظيم خدمت بانک ها به تعداد نامحدود)
 • >امکان چاپ رسيد براي تمام برگه ها، شامل برکه هاي دريافتي و پرداختي
 • >ثبت تنخواه هاي پرداختي بصورت ريز
 • >ثبت دريافت و پرداخت بصورت عادي و مرکب
 • >ارتباط سيستم خزانه داري با سيستم فروش جهت مشخص نمودن تسويه فاکتورها
 • >قابليت صدور چک دريافتي و پرداختي با امکان لحاظ شدن چک در چندين حساب
 • >هشدار زمان وصول چک هاي دريافتي و پرداختي
 • >گزارش دريافتي ها بصورت ريز و کلي
 • >گزارش پرداختي ها بصورت ريز و کلي
 • >گزارش صورتحساب بانک و صندوق
 • >گزارش مغايرت هاي بانکي
 • >گزارش چک ها براساس وضعيت آن ها
 • >گزارش دسته چک هاو مشخص نمودن برگه هاي استفاده شده و نشده
 • >گزارش اسناد سررسيد شده
 • >گزارش سابقه چک
 • >گزارش نقدينگي شرکت
 • >گزارش وضعيت بانک ها(وصول شده،در جريان وصول،برگشتي و ...)
 • >گزارش وضعيت چک هاي دريافتي مشتريان(وصول شده، وصول نشده،برگشتي، خرج شده، عودت شده و ...)
 • >گزارشات دريافت و پرداخت به تفکيک هرماه بصورت مقايسه اي
 • >گزارش هزينه هاي شرکت
 • >گزارش صدوروضعيت تنخواه گردان ها
 • >گزارش دريافتي و پرداختي بر اساس کاربر
 • >امکان ارسال پيامک به مشتريان در زمان سررسيد چک
 • >امکان کپي از برگه هاي ديگر(جهت تسريع در ثبت اطلاعات)
 • >صدور اسناد حسابداري بصورت اتوماتيک
 • >امکان تعريف هر يک از برگه هاجهت نياز به تأييد داشتن
 • >امکان انتفال اطلاعات از اکسل
 • >امکان خروجی به اکسل از اطلاعات
 • >امکان ذخيره تمامي گزارشات به فرمت هاي pdf,doc,xml,jpg,bmpو...
 • >امکان طراحي چاپ ها توسط کاربر
 • >امکان داشتن نامحدود نمونه چاپ در هر قسمت
 • >اتصال به سامانه پيامکي جهت ارسال پيامک از نرم افزار
 • >پشتيبان گيري به صورت اتومات و بدون دخالت کاربر
 • >ثبت توضيحات تکراري و استفاده از آن در هنگام نياز
 • >استفاده از کليدهاي ميانبر در فرم ها براي دسترسي سريعتر
 • >تعيين سطح دسترسي براي تمامي بخش هاي سيستم
 • >تعريف گروه هاي کاربري و کاربر به تعداد نامحدود
 • >گزارش عملکرد کاربران از تمامي عمليات انجام شده در يک بازه زماني شامل ابطال، حذف،اصلاح، ثبت و ...