• >عناوين اشخاص ،اشخاص ، گروه تفصيلي ، حساب تفصيلي ، حساب تفصيلي 2
 • >تعريف گروه انبار ، انبار ، زير انبار
 • >تعريف واحد کالا ، گروه اصلي کالا ، گروه فرعي کالا ، کالا ، کالا در انبار ، کالاهاي جايگزين
 • >تعريف انواع رسيد انبار ، انواع حواله انبار، انواع برگشت از خريد ، انواع برگشت از حواله ، انواع متمم انبار
 • >موجودي اول دوره کالا
 • >انتقال موجودي ابتداي دوره
 • >موجودي اماني اول دوره ديگران نزد ما
 • >موجودي اماني اول دوره ما نزد ديگران
 • >درخواست کالا از انبار
 • >درخواست خريد
 • >تعريف متمم انبار بدهکار، متمم انبار بستانکار
 • >گزارش موجودي اول دوره
 • >گزارش موجودي مقدار به تفکيک انبار
 • >گزارش موجودي مقدار به تفکيک انبار و زير انبار
 • >گزارش موجودي مقدار به تفکيک گروه اصلي
 • >گزارش موجودي مقدار به تفکيک گروه اصلي و فرعي
 • >گزارش موجودي ريالي به تفکيک انبار
 • >گزارش موجودي ريالي به تفکيک انبار و زير انبار
 • >گزارش موجودي ريالي به تفکيک گروه اصلي
 • >گزارش موجودي ريالي به تفکيک گروه اصلي و فرعي
 • >گزارش کارت موجودي کالا
 • >گزارش ريز انبار
 • >گزارش موجودي اماني
 • >گردش کالاي اماني شخص
 • >بررسي ارتباط حسابها انبار
 • >رسيد موقت
 • >رسيد انبار
 • >حواله انبار
 • >برگشت به انبار
 • >رسيد مرجوعي
 • >انتقال بين انبارها
 • >گزارش کنترل موجودي انبارها
 • >گزارش کالاهاي حداقل و حداکثر موجودي
 • >گزارش کالاهاي رسيده به نقطه سفارش
 • >امکان تعريف واحدهاي فرعي کالا به تعداد نامحدود
 • > ريالي کردن برگه هاي انبار به روش ميانگين، Fifo و Lifo
 • >امکان فعال و غيرفعال کردن کالاهاي کم استفاده
 • >امکان صدور فاکتور فروش براساس حواله
 • >گزارش رسيدهاي انبار بصورت کلي و ريز
 • >گزارش حواله هاي انبار بصورت کلي و ريز
 • >گزارش حواله هاي فاکتور شده و نشده
 • >گزارش رسيد مرجوعي و برگشت به انبار
 • >امکان تعريف هر يک از برگه هاجهت نياز به تأييد داشتن
 • >امکان انتفال اطلاعات از اکسل
 • >امکان خروجی به اکسل از اطلاعات
 • >امکان ذخيره تمامي گزارشات به فرمت هاي pdf,doc,xml,jpg,bmpو...
 • >امکان طراحي چاپ ها توسط کاربر
 • >امکان داشتن نامحدود نمونه چاپ در هر قسمت
 • >اتصال به سامانه پيامکي جهت ارسال پيامک از نرم افزار
 • >پشتيبان گيري به صورت اتومات و بدون دخالت کاربر
 • >ثبت توضيحات تکراري و استفاده از آن در هنگام نياز
 • >استفاده از کليدهاي ميانبر در فرم ها براي دسترسي سريعتر
 • >تعيين سطح دسترسي براي تمامي بخش هاي سيستم
 • >تعريف گروه هاي کاربري و کاربر به تعداد نامحدود
 • >گزارش عملکرد کاربران از تمامي عمليات انجام شده در يک بازه زماني شامل ابطال، حذف،اصلاح، ثبت و ...