• >مدرک تحصيلي ، نام دانشگاه ، رشته هاي تحصيلي ، مذهب ، تابعيت ، دين ، نوع همکاري
 • >نوع قطع خدمت ، وضعيت نظام وظيفه ، وضعيت مسکن ، وضعيت تاهل ، ايثارگري
 • >گروه ارزيابي پرسنل
 • >ارزيابي ، نوع حکم کارگزيني ، واحد هاي سازماني ، سازمان و شعب ، محل هاي خدمت ، انواع پرداخت
 • >انواع استخدام ، اطلاعات پرسنلي ، گروه پرسنلي ،شماره حساب کاربران
 • >مزايا و کسورات ، انواع وام ، عوامل کارکرد ، جدول مالياتي ماهيانه
 • >اطلاعات ماهانه پرسنل ، اضافات و کسورات حقوق ، حکم حقوقي ، تخصيص وام ، محاسبه حقوق
 • >ثبت اطلاعات ماهانه پرسنل شامل ميزان کارکرد ، کسري کار ، غيبت ، اضافه کار ، ماموريت و ...
 • >ثبت مزايا و کسورات متفرقه ماهانه هر کارمند از قبيل : پاداش ، جريمه و ...
 • >صدور حکم حقوقي و مشخص نمودن حق بيمه کارفرما ، حق بيمه کارگر ، حق بيمه بيکاري ، مزايا و کسورات حکمي و تعيين بيمه و ماليات پذير بودن آن ها
 • >اعطاي وام به کارمندان و کسر وام به صورت يکجا يا قسطي از روي وام
 • >محاسبه حقوق کارمندان
 • >صدور فيش حقوقي
 • >تهيه ليست حقوق ماهانه
 • >تهيه ليست بيمه
 • >تهيه گزارش ماليات
 • >سنوات
 • >عيدي
 • >پاداش
 • >گزارش فيش حقوقي
 • >گزارش عيدي و پاداش و سنوات
 • >گزارش کارکرد ماهانه
 • >گزارش کلي بيمه پرداختي
 • >امکان تعريف هر يک از برگه هاجهت نياز به تأييد داشتن
 • >امکان انتفال اطلاعات از اکسل
 • >امکان خروجی به اکسل از اطلاعات
 • >امکان ذخيره تمامي گزارشات به فرمت هاي pdf,doc,xml,jpg,bmpو...
 • >امکان طراحي چاپ ها توسط کاربر
 • >امکان داشتن نامحدود نمونه چاپ در هر قسمت
 • >اتصال به سامانه پيامکي جهت ارسال پيامک از نرم افزار
 • >پشتيبان گيري به صورت اتومات و بدون دخالت کاربر
 • >ثبت توضيحات تکراري و استفاده از آن در هنگام نياز
 • >استفاده از کليدهاي ميانبر در فرم ها براي دسترسي سريعتر
 • >تعيين سطح دسترسي براي تمامي بخش هاي سيستم
 • >تعريف گروه هاي کاربري و کاربر به تعداد نامحدود
 • >گزارش عملکرد کاربران از تمامي عمليات انجام شده در يک بازه زماني شامل ابطال، حذف،اصلاح، ثبت و ...