• >معرفي اشخاص وشرکت ها وگروهبندي انها
 • >معرفي اپراتورهاي باسکول
 • >معرفي کالاها در صورت نياز وقيمت کالا
 • >معرفي مبدا ومقصد حمل کالا
 • >معرفي نوع خودرو
 • >تعريف کالا و گروهبندي آنها در دو سطح
 • >تعريف واحد کالا
 • >تعريف خودروها وثبت وزن خالي به صورت اتومات از باسکول
 • >تعريف معدن جهت حمل مواد اوليه
 • >ثبت توزين مرحله اول ( خالي بار )
 • >ثبت درخواست بار جهت مديريت ارسال بار
 • >فروش مصالح (به صورت قراردادي ومعمولي – فروش کالا به صورت تني – سرويسي ، متري و...)
 • >ثبت کرايه کاميون به صورت سرويسي يا تني – امکان ثبت حق توزين – تحقيقات – ارزش افزوده و...
 • >ثبت مانده حساب خودروهاي متفرقه
 • >ثبت فاکتور نقدي وغيرنقدي
 • >مکان نسبت دادن يک مقدار علاوه بر مبلغ ريالي به هر آرتيکل سند و ارائه گزارش‌ آنها در دفتر مقداري حساب‌ها (جايگزين سيستم انبار).
 • >امکان بستن حساب‌هاي موقت و صدور سند اختتاميه به صورت خودکار در پايان هر دوره مالي.
 • >امکان فراخواني فاکتورهاي خريد و فروش، رسيدهاي دريافت و پرداخت و چک‌ها از طريق فرم سند.
 • >امکان فراخواني دفتر تفصيلي شناور از طريق فرم سند.
 • >گزارش فروش مصالح به تفکيک مشتري – کاميون – کالا – تاريخ و...
 • >گزارش هاي تر کيبي بسيار کامل
 • >گزارش بارهاي ارسالي توسط کاميون خاص
 • >گزارش کامل از کارکرد کاميون
 • >گزارش از کالاي خاص به تفکيک مشتري و روزانه و ماهانه
 • >گزارشات ترکيبي از کاميون و مشتري
 • >گزارش فروش مصالح از ادرس هاي خاص
 • >گزارشات توسط مشتري قابل طراحي مي باشد
 • >قابليت اتصال به پلاک خوان
 • >قابليت اتصال به نرم افزار حسابداري – خزانه داري – خريد وفروش – باسکول – بتن اماده – اسفالت – خوراک دام – کارخانه ي گچ و... .
 • >امکان طراحي و ذخيره‌سازي آرتيکل‌هاي تحليلي سطوح حساب‌ها با توجه به سند افتتاحيه، سند اختتاميه، سند بستن حساب‌هاي موقت.
 • >امکان فراخواني دفتر حساب و گزارش مانده به تفکيک حساب و گزارش گردش ارزي حساب‌ها، از طريق گزارش تحليلي سطوح حساب‌ها.
 • >وانواع گزارش ديگر
 • >گزارش فروش هاي تسويه شده و نشده
 • > (کارکرد فروش، کارکرد خريد، کارکرد در معدن)گزارش وضعيت کارکرد کاميون شامل
 • >گزارش بارنامه هاي ورودي به تفکيک مشتري، کالا، تاريخ و...
 • >گزارش کلي از فروش، خريد، حمل مصالح، هزينه ها، حمل معدن و ... در بازه زماني مشخص
 • >گزارش حمل از معدن به تفکيک معدن
 • >گزارش حمل از معدن بصورت ريز
 • >گزارش حمل از معدن به تفکيک کاميون
 • >گزارش حمل از معدن به تفکيک راننده لودر
 • >گزارش حمل از معدن بصورت روزانه در يک رديف براساس کاميون
 • >گزارش مغايرت باسکول شرکت با شرکت فروشنده در ورودي بار
 • >گزارش هاي مورد نياز هر شرکت بصورت سفارشي
 • >طراحي انواع نمونه چاپ ها توسط کاربر
 • >امکان ثبت خالي بار کاميون ها در مواقع دلخواه
 • >تعريف آدرس هاي مشتريان جهت ارسال بار به مقصد مشتري
 • > ثبت درخواست بار جهت مديريت ارسال بار
 • > فروش کالا بصورت قراردادي و عادي
 • > ثبت کرايه حمل کاميون در فاکتور به صورت سرويسي ،تني ،متري و ...
 • >فروش به صورت تني، سرويسي، متري و...
 • >امکان دريافت کرايه حمل از مشتري ، متفاوت از مبلغي که به کاميون پرداخت مي شود.
 • >صدور فاکتور فروش با سرعت بسيار بالادر حدود کمتر از 10 ثانيه
 • > اتصال به باسکول و خواندن وزن بصورت اتومات
 • >اتصال به دوربين و خواندن پلاک بصورت اتومات
 • >امکان در نظر گرفتن پارامترهاي فاکتور، به صورت پيش فرض جهت تسريع در ثبت بارنامه
 • >نمايش مانده حساب کاميون و مشتري در بارنامه
 • >امکان ثبت مجوز فروش جهت جلوگيري از فروش به مشتريان خاص
 • >امکان ثبت اعتبار مشتري جهت جلوگيري از ارسال بار بيشتر از حد اعتباري
 • > در بارنامه و امکان تسويه بارنامه(نقدي، چک، حواله، کارت خوان و ...)امکان ثبت دريافتي
 • > امکان ثبت ارزش افزوده،عوارض، تخفيف کرايه حمل، حق توزين در بارنامه
 • > امکان طراحي چندين نمونه قبض در بارنامه(با مبلغ،بدون مبلغ، باسربرگ، بدون سربرگ)
 • >امکان چاپ قبض تناژي
 • >امکان تنظيم نرم افزارکه در هر بارگيري، خالي بار کاميون گرفته شود
 • >امکان صدور مجوز بارگيري(جهت ارائه به کاميون و ارائه کاميون به لودر برا ي بارگيري)
 • >امکان جلوگيري از ورود وزن توسط کاربران خاص
 • >امکان ارسال پيامک به مشتريان در زمان ثبت بارنامه در صورت نياز
 • >ثبت ورودي بار به شرکت جهت خريد مصالح در صورت نياز
 • >امکان ثبت وزن باسکول شرکت مبدأ و باسکول شرکت جهت ثبت مغايرت وزن باسکول شرکت با باسکول مبدأ
 • >امکان ثبت کرايه به عهده فروشنده
 • >امکان ثبت کرايه پرداختي به راننده
 • >پرداخت کرايه به راننده
 • >ثبت حمل از معدن با امکان ثبت راننده حمل کننده و راننده لودر
 • >ثبت کرايه حمل کاميون بصورت سرويسي و تني
 • >ثبت هزينه بارگيري بصورت سرويسي و تني
 • >ثبت حمل از معدن در کمتر از 5 ثانيه
 • >ثبت قرارداد با کاميون جهت حمل از معدن
 • >ثبت قرارداد با راننده لودر جهت حبارگيري در معدن
 • >ثبت قرارداد با مشتر ي جهت فروش مصالح
 • >جلوگيري از ثبت بارنامه، هنگامي که کالاي مورد نظر به مقدار قرارداد رسيده است
 • >امکان تأييد قبض هاي بارنامه
 • >گزارش بارنامه ها به تفکيک روز
 • >گزارش بارنامه ها به تفکيک مشتري
 • >گزارش بارنامه ها به تفکيک کالا
 • >گزارش کارکرد کاميون به تفکيک مشتري
 • >گزارش فروش به تفکيک کالا
 • >گزارش فروش ماهيانه کالا بصورت مقايسه اي هر ماه با ماه ديگر
 • >گزارش ميزان فروش نسيه و فروش نقد
 • >نرم افزار حسابداري شن و ماسه کياسيستم ، مناسب براي حسابداري شن و ماسه ، اين نرم افزار تمام نيازهاي اين واحد صنفي را دارا مي باشد
 • >امکان تعريف هر يک از برگه هاجهت نياز به تأييد داشتن
 • >امکان انتفال اطلاعات از اکسل
 • >امکان خروجی به اکسل از اطلاعات
 • >امکان ذخيره تمامي گزارشات به فرمت هاي pdf,doc,xml,jpg,bmpو...
 • >امکان طراحي چاپ ها توسط کاربر
 • >امکان داشتن نامحدود نمونه چاپ در هر قسمت
 • >اتصال به سامانه پيامکي جهت ارسال پيامک از نرم افزار
 • >پشتيبان گيري به صورت اتومات و بدون دخالت کاربر
 • >ثبت توضيحات تکراري و استفاده از آن در هنگام نياز
 • >استفاده از کليدهاي ميانبر در فرم ها براي دسترسي سريعتر
 • >تعيين سطح دسترسي براي تمامي بخش هاي سيستم
 • >تعريف گروه هاي کاربري و کاربر به تعداد نامحدود
 • >گزارش عملکرد کاربران از تمامي عمليات انجام شده در يک بازه زماني شامل ابطال، حذف،اصلاح، ثبت و ...