• >معرفي اشخاص وشرکت ها وگروهبندي انها
 • >معرفي اپراتورهاي باسکول
 • >معرفي کالاها در صورت نياز وقيمت کالا
 • >معرفي مبدا ومقصد حمل کالا
 • >معرفي نوع خودرو
 • >معرفي صندوق ها
 • >تعريف کالا و گروهبندي آنها در دو سطح
 • >تعريف واحد کالا
 • >معرفي انواع پمپ ( ثابت ، متحرک و ...)
 • >معرفي پمپ ها ، بچينگ ها ، نوع کار (سقف1 – سقف 2 و...) ، عيار بتن ، توليدي ها ، نوع سيمان ، رده مقاومتي ، شرايط محيطي و ...
 • >ثبت توزين مرحله اول
 • >ثبت قرارداد فروش بتن(سیستم فروش)
 • >ثبت بارنامه بتن وصدور کارت پيمانه
 • >ثبت کرايه کاميون به صورت سرويسي يا تني – امکان ثبت حق توزين – تحقيقات – ارزش افزوده و...
 • >امکان تعريف اضافات و کسورات در فاکتور فروش(سیستم فروش)
 • >درج پمپ در صورت نياز
 • >درج اضافه توقف ، مقدار برگشتي
 • >درج اطلاعات کارت پيمانه
 • >صدور فاکتور بر اساس بارنامه های صادره
 • >خواندن وزن باسکول به صورت اتومات
 • >درج قيمت کالابه صورت اتومات با توجه به هر مشتري
 • >تعريف برنامه بتن ريزي براي هر روز
 • >ثبت کرايه پمپ وميکسر جهت اجاره دادن يا اجازه گرفتن پمپ و ميکسر
 • >گزارش فروش مصالح به تفکيک مشتري – کاميون – کالا – تاريخ و...
 • >گزارش هاي تر کيبي بسيار کامل
 • >گزارش بارهاي ارسالي توسط کاميون خاص
 • >گزارش کامل از کارکرد کاميون
 • >گزارش از کالاي خاص به تفکيک مشتري و روزانه و ماهانه
 • >گزارش روزانه ، ماهانه
 • >گزارشات ترکيبي از کاميون و مشتري
 • >گزارش فروش مصالح از ادرس هاي خاص
 • >گزارش فروش مصالح از ادرس هاي خاص
 • >گزارشات کارکرد پمپ ها
 • >گزارشات کامل از قراردادها(سیستم فروش)
 • >هر نوع گزارش که نياز داشته باشيد موجود است
 • >قيمت گذاري مبلغ بتن ،کرايه حمل ميکسر، هزينه پمپ، انعام پمپ و ميکسر بصورت گروهي براي مشتري
 • >قيمت گذاري کرايه حمل و انعام ميکسر براي پرداخت به ميکسر بصورت گروهي
 • >قيمت گذاري هزينه پمپ و انعام پمپ بصورت گروهي براي پرداخت به پمپ
 • >صدور فاکتور فروش براي مشتري از بارنامه هاي يک بازه تاريخي مشخص
 • >صدور فاکتور خدمات بتن(اجاره پمپ و ميکسر و ...)
 • >ثبت بتن همکار و قيمت گذاري بتن همکار
 • >گزارش ايستگاه ها بر اساس ميزان سفارش اوليه، ارسال شده و مانده
 • >ارسال پيامک هنگام شروع بتن ريزي، ساعت خاص و پايان بتن ريزي جهت ارسال گزارش بتن ارسالي به خريدار، مسئول کارگاه و ...در صورت نياز
 • >گزارشات ترکيبي کامل جهت ارائه به پمپ و ميکسر و مشتريان
 • >گزارش ميزان مصرف سيمان(سیستم انبار)
 • >گزارش موجودي سيمان(سیستم انبار)
 • >گزارش سود يک ايستگاه(سیستم مالی)
 • >گزارش بتن ارسالي به تفکيک بچينگ
 • >گزارش فروش بتن به تفکيک عيار
 • >گزارش کارکرد ميکسر به تفکيک مشتري
 • >گزارش مغايرت باسکول شرکت فروشنده مصالح با باسکول شرکت
 • >گزارش فروش بتن
 • >امکان ثبت چندين آدرس براي يک مشتري، براي استفاده در بارنامه
 • >صدور بارنامه با سرعت بسيار بالا در کمتر از 10 ثانيه
 • >خواندن پلاک ميکسر بصورت اتومات بوسيله دوربين
 • >امکان طراحي نامحدود نمونه کارت اطلاعات پيمانه جهت چاپ
 • >امکان گزارش گيري از بتن هاي ارسالي روي موبايل
 • >امکان ثبت برنامه روزانه روي موبايل
 • >امکان استفاده از نرم افزار در کارخانه و دفتر حسابداري، براي شرکت هايي که دفتر حسابداري با کارخانه فاصله دارد.
 • >امکان طراحي انواع چاپ ها و به تعداد نامحدود توسط کاربر
 • >امکان تعريف هر يک از برگه هاجهت نياز به تأييد داشتن
 • >امکان انتفال اطلاعات از اکسل
 • >امکان خروجی به اکسل از اطلاعات
 • >امکان ذخيره تمامي گزارشات به فرمت هاي pdf,doc,xml,jpg,bmpو...
 • >امکان طراحي چاپ ها توسط کاربر
 • >امکان داشتن نامحدود نمونه چاپ در هر قسمت
 • >اتصال به سامانه پيامکي جهت ارسال پيامک از نرم افزار
 • >پشتيبان گيري به صورت اتومات و بدون دخالت کاربر
 • >ثبت توضيحات تکراري و استفاده از آن در هنگام نياز
 • >استفاده از کليدهاي ميانبر در فرم ها براي دسترسي سريعتر
 • >تعيين سطح دسترسي براي تمامي بخش هاي سيستم
 • >تعريف گروه هاي کاربري و کاربر به تعداد نامحدود
 • >گزارش عملکرد کاربران از تمامي عمليات انجام شده در يک بازه زماني شامل ابطال، حذف،اصلاح، ثبت و ...