تولید بتن آماده: درواقع بتن آماده به بتنی گفته میشود که با مخلوطی آماده ترکیب شده  و این مخلوط آماده به وسیله ی دستگاه ها در کارخانه تولید شده و به وسیله ی کامیون های میکسر به پروژه انتقال داده میشود.

روش های تولید بتن 

1_ روش خشک که در طول حمل بتن به سر پروژه آماده میشود

2_ روش تر که در کارخانه آماده شده و بعد به وسیله ی میکسر به پروژه انثقال داده میشود

لازم به ذکر است که در بتن آماده از همان موادی که در بتن معمولی استفاده میشود مورد استفاده قرار میگیرد

درجه و کیفیت آب ترکیبی

درجه ی آبی که با بتن مخلوط میشود در کیفیت بتن نقش به سزایی دارند

اگر برای ترکیب بتن از آب بی کیفیت استفاده شود در ادامه ی کار بامشکلاتی همچون 

زنگ زدگی آرماتور ها / استحکام و مقاومت پایین  مواجه میشویم.