انواع مختلف بتن                                        

بتن معمولی                                                           بتن مکیده

بتن پمپاژ                                                               بتن پمپاژ

بتن منقش                                                            بتن ساده

بتن ساده                                                              بتن ساده

بتن آهکی                                                             بتن آرمه(بتن مسلح)

بتن پیش تنیده                                                   بتن آماده

بتن آسفالتی                                                        بتن پرمقاومت

بتن زود گیر                                                          بتن پیش ساخته

بتن سبک                                                             بتن با تراکم بالا

بتن هوادهی شده                                               بتن پربازده

بتن خود تراکم                                                     بتن پاشیده

بتن پمپاژ                                                             بتن منقش

بتن آهکی                                                            بتن آسفالتی

بتن زود گیر                                                         بتن پرمقاومت

بتن آماده                                                             بتن پلیمری

بتن غلتکی                                                           بتن مسلح به الیاف شیشه

بتن متخلخل