عیوب بتن
گذشته از مزایا و کاربردی بودن بتن ، دارای مشکلاتی هم هست و باید در هنگام خرید بتن به آنها هم توجه کنیم.ما سعی داریم شمارا با چند نمونه از این عیوب آشنا کنیم.
معایب استفاده از بتن
*افزایش میزان بارگیری موجب توسعه خزش ساختمان می شود
*مقاومت کششی بتن پایین است بنابر این به منظور جلوگیری از ایجاد ترک، باید بتن را تقویت کرد
*در صورت وجود نمک محلول در بتن ، در شرایت تماس با رطوبت ، موجب شوره زنی سطح بتن می شود
*بتن ساخته شده از سیمان پرتلند معمولی، در شرایط حضور مواد قلیایی، سولفات و غیره، یکپارچه می شود
*در سازه های بلند،در صورت وجود پراکنده گی زیاددما درمنطقه، نیاز به انبساط وگسترش اتصالات وجود دارد
*به علت انقباض ناشی از خشک شدن و انبساط ناشی از رطوبت،بتن ممکن است دچار ترک شود. از این رو اتصالات سازه ها برای جلوگیری از ترک خورده گی بتن ارائه می شود