ماسه طبیعی دوباره شور:
این ماسه کمی خاک دارد و به راحتی فضا های خالی را پر میکند. بنا بر این در ساخت بتن و ساخت دوغاب برای پر کردن درز های ایجاد شده استفاده می شود.زیرا در بتن کارایی و مقومت مهمتر از ظاهر کار است، بنا بر این ماسه باید خیلی خاک کمی داشته باشد تامقاومتش افزایش یابد. 
ماسه شکسته شسته:
در صورتی که میزان خاک موجود در این ماسه به حدی باشد که مقاومت بتن کاهش نیابد می توان از آن ملات در دیوار چینی استفاده کرد.
ماسه کفی:
خاک این ماسه از ماسه ذکر شده در قسمت قبل نیز بیشتر بوده و شکل پذیری بیشتری تیز دارد. وجود خاک باعث میشود در کارهای شیب بندی کف و سیمانکاری حرکت شمشه و کروم گیری راحتر شود و به راحتی شیب دلخواه را به ملات بدهیم البته باید توجه شود خاک این نوع ماسه هم از ۴ درصد بیشتر نشود.