تعریف حسابداری: فن اطلاعات/ جمع آوری و طبقه بندی/ ثبت و خلاصه کردن وضعیت می باشد.

حسابرسی: به برسی و اظهار نظرات درمورد گزارش های به دست آمده از سیستم های حسابداری حسابرسی می گویند.

چرخه حسابداری: کلیه اطلاعات مالی موسسه را شناسایی.اندازه گیری.ثبت.طبقه بندی در قالب صورت های مالی تلخیص کند تا اطلاعات مفیدی را برای استفاده کننده گان اطلاعات حسابداری فراهم نماید.

صورت سود و زیان: خلاصه ی نتایج عملیاتی یک شرکت را در یک دوره مالی نشان میدهد.

انبار گردانی:
در پایان هر سال مالی، به منظور تعیین مقدار کالای باقی مانده در شرکت، کلیه ی کالا های موجود شمارش می شوند ، و به این عملیات، که طی تعداد اقلام باقی مانده موجودی کالا مشخص می شود، اصطلاحا انبار گردانی(شمارش عینی موجودی های کالا) گفته می شود

وظایف یک حسابدار:
کار حسابدار به طور خلاصه شامل سه مرحله ی ثبت / تهیه ی گذارش و ارائه ی آن است.
یک حسابدار معمولا اطلاعات مالی را ثبت و گزارشات مالی را تهیه و به مدیریت شرکت یا مراجع قانونی ارائه می کند .
حسابداران داده های خام را در دفاتر و نرم افزار های حسابداری ثبت و به آنها نظم می بخشند.

صورت سرمایه: گزارشی است که تعقیرات سرمایه موسسه را درطی دوره مالی نشان میدهد.