انواع تخفیفات و برگشت از خرید کالا و نحوه ی ثبت آنها:

1_ تخفیف تجاری

2_ تخفیف بابت معیوب بودن کالا و برگشت بخشی از کالا ی خریداری شده

3_ تخفیف بابت پرداخت وجه زود تر از موعد تعیین شده (تخفیفات نقدی خرید)

تخفیفات تجاری:

تخفیف تجاری عبارت است از کاهش در قیمت کالا نسبت به قیمت رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود و معمولا به صورت درصدی از قیمت کالا تعیین می شود . فروشنده گان ممکن است به دلایل مختلفی به خریداران کالا های خود تخفیف اعطا نماید ، اما باید یاد آورشد که تخفیفات تجاری معمولا برای خرید های عمده در نظر گرفته می شود. البته تخفیفی که بر اث چانه زنی خریدار در نظر گرفته می شود نیز نوعی تخفیف تجاری است که به آن تخفیف توافقی نیز می گویند . تخفیف تاری معمولا در فاکتور لحاظ می شود ولی اثرات آن در دفاتر حسابداری ثبت نمی گردد .

 

تخفیف بابت معیوب بودن کالا و برگشت بخشی از کالای خریداری شده:

پس از خرید کالا ، ممکن است مشخص شود که بخشی از کالای خریداری شده بنا به دلایلی مانند معیوب بودن کالا، آسیب دیده گی قبل از دریافت کالا یا عدم مطابقت کالا یا نمونه فاقد کیفیت مورد توافق بین خریدار و فروشنده است . برای مثال ممکن است موسسه ای مقداری پارچه خریداری کرده و پس لز خرید و انتقال آن به موسسه متوجه شود که بخشی از پارچه ها دارای زدگی است یا رنگ آمیزی آن مناسب نیست.

در این حالت خریدار می تواند تمام یا بخشی از کالای معیوب را به فروشنده برگشت دهد و یا بابت آن تخفیفی از فروشنده دریافت نماید.به تخفیفی که در این موارد منظور گردد(تخفیف بابت عیب ) می گویند. در دفاتر خریداران ، برگشت کالا و تخفیف بابت عیب  هر دو در یک حساب به نام(برگشت از خرید و تخفیفات) در دفاتر خریدار ثبت می شود ، با این توضیخ که اگر برگشت کالا به علت عیب نیز نباشد، جهت ثبت آن از همین حساب (برگشت از خرید تخفیفات) استفاده می شود. لازم به ذکر است که ماهیت حساب (برگشت از خرید و تخفیفات ) بستانکار می باشد .


تخفیف بابت پرداخت وجه زودتر از موعد تعیین شده (تخفیفات نقدی خرید):

برخی مواقع ، در خرید و فروش نسیه کالا ، مدت زمان مشخصی برای پرداخت وجه معامله تعیین می شود و طرفین توافق میکنند که اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت مشخصی پرداخت کند ، برای او درصدی از مبلغ کالا به صورت تخفیف در نظر گرفته شود . به تخفیفی که در این مورد در نظر گرفته می شود (تخفیف نقدی ) می گویند. معمولا

فروشنده گان برای تشویق خریداران به پرداخت زود تر از موعد ، این تخفیف را به آنها اعطا می کنند. لازم به ذکر است که ماهیت حساب تخفیفات نقدی خرید بستانکار می باشد .