سندحسابداری:سندحسابداری نوشته ای است که در آن آثا مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.مانند:فاکتور خرید و فروش یا قبض ها

کاربرد سند حسابداری: برای هر رویداد مالی که در موسسه اتفاق می افتد یک سند حسابداری یا برگه حسابداری تهیه می شود.

 


اسناد پرداختنی: بدهی هایی که موسسه بابت آن چک. سفته و برات تحویل طلب کاران داده است اسناد پرداختنی گویند

اسناد دریافتنی: شامل مطالبات موسسه از دیگران میباشد که بابت آنها چک. سفته و برات از شخص بدهکار دریافت شده باشد.