اصول ثبت حساب ها:

نرم افزار هاي حسلبداري عموما به دين شکل طراحي شده اند که در زمان نصب اوليه نرم افزار ، بايد براي حساب هاي کل ، معين و تفضيلي ، کد هاي لازم را تخصص داده و شرح آنها را در سيستم وارد نمود. در زمان تعريف حساب ها درسيستم حسابداري ، حساب مربوط بدون مانده افتتاح مي شود و ثبت مبلغ در هر حساب صرفا از طريق صدور سند حسابداري امکان پذير مي باشد.

گروه حساب:

گروه حساب ، سر فصل هاي اصلي حساب حساب را مشخص مي کند. براي مثال (دارايي هاي جاري) ، (بدهي هاي جاري ) ، ( بدهي هاي بلند مدت)،(درآمد) ، ( هزينه ها) ، (حقوق صاحبان سهام ) هر کدام يک گروه حساب هستند.

حساب کل:

هر گروه ساب مي تواند چندين حساب کل داشته باشد. براي مثال : دارايي هاي جاري

دارايي هاي جاري مي تواند شامل وجوه نقد، حساب هاي دريافتني، موجودي کالا، سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و.......باشد.

حساب معين:

به چند حساب که زير مجموعه ي يک حساب کل است، حساب هاي معين گفته مي شود . براي مثال : حساب کل وجوه نقد مي تواند شامل حساب هاي معين: صندوق، حساب هاي جاري بانکي و تنخواه گردانها باشد.

برخي مواقع، حسابي در يک شرکت به عنوام حساب کل تلقي مي شود ، ممکن است با حجم فعاليت و تعداد حساب ها ، در شرکت ديگر به عنوان حساب معين طبقه بندي شود.

حساب تفصيل:

هر حساب معين مي تواند شامل تعداد زيادي حساب تفصيل باشد. به عنوان مثال: حساب هاي دريافتني مي تواند شامل هزاران حساب تفصيل باشد که مربوط به مشترياني است که بابت خريد نسيه کالا به شرکت بدهکار مي باشند.

حساب خريد:

حساب خريد حسابي است که در روش ادواري موجودي کالا براي ثبت کالا هاي خريداري شده مورد استفاده قرار ميگيرد . لازم به تاکيد است که در حساب خريد ، فقط کالاهايي ثبت مي شود که به منظور فروش خريداري شده اند . اگر کالايي به منظور فروش خريداري نشده باشد ، نبايد در حساب خريد ثبت شود . در روش ادواري ، هنگام خريد کالا ( حساب خريد) بدهکار و چنانچه خريد نسيه باشد ، حساب هاي پرداختني و اگر خريد نقدي باشد ، حساب صندوق بستانکار مي شود.

حسابهاي پرداختني: بدهي هاي موسسه به ديگران که بابت آن چک. برات و سفته تحويل نشده است حسابهاي پرداختني مي گويند.

وام پرداختني: مبالقي را که موسسه از بانک ها و موسسات اعتباري و يا ساير اشخاص دريافت کرده است و بايد آن را ظرف مدت مشخصي به صورت اقساط يا يک جا به بانک پرداخت کند وام پرداختني گويند.

حساب هاي دريافتني: مطالبات موسسه از ديگران ميباشد که بابت آنها چک. برات و سفته دريافت نشده است.

ماهيت مانده ي حساب ها:

حساب هاي هر موسسه را مي توان به دو گروه کلي طبقه بندي کرد . يک گروه حساب هاي سود و زياني هستند که شامل درآمد ها و هزينه هاي موسسه مي باشند. مانده حساب درآمد در پايان دوره شامل تمامي در آمد هايي است که موسسه طي دوره ي تحصيل کرده است. مانده ي حساب هزينه نيز در پايان دوره شامل هزينه هايي است که طي دوره به موسسه تحميل شده است.