تعریف دارائی ها: به مجموع عوامل یک شرکت چه از نظر نقدی چه غیر نقدی و حساب های بانکی دارائی گفته میشود.مانند: پول نقد/ ساختمان/ اتوموبیل/ کالا

        

انواع دارائی ها:

دارائی های جاری و دارائی های غیر جاری و ثابت:

دارائی های جاری: دارائی هایی هستند که سریعا می توان آنهارا به پول نقد تبدیل کرد.

دارائی های ثابت و غیر جاری به 2 دسته تقسیم می شوند.
1_دارائی های ثابت 
2_ دارائی های نامشهود

دارائی های ثابت:اساس/ اتوموبیل/ ساختمان/ زمین/ ماشین آلات
دارائی های نامشهود: دارائی هایی هستند که دیده نمیشوند.مانند:حق امتیاز/ حق تالیف/ سرقفلی/

بدهی ها:
بدهی یعنی میزان طلب ما از دیگران.

بدهی ها به 2 دسته تقسیم می شوند:
1_بدهی های جاری
2_بدهی های بلند مدت

بدهی های جاری:بدهی است که سررسید آن سال جاری یا سال آینده باشد.مانند:وام/ اسناد پرداختنی/ حسابهای پرداختنی/
 

بدهی های بلند مدت:بدهی هایی است که مهلت پرداخت آنها بیش از یک سال باشد.مانند:اوراق مشارکت/ سود/ سهام

سررسید: زمانی است که بدهی باید پرداخت گردد.