دفاتر حسابداری:
1_ دفاتررسمی و قانونی که شامل دفتر روزنامه و دفتر کل هستند
2_ دفاتر غیر رسمی یا کمکی که مهمترین آنها دفتر معین است 

دفتر روزنامه: پس از اینکه رویداد مالی در سند حسابداری ثبت شد باید در دفتر روزنامه نیز ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع مختلفی دارد. دفتر روزنامه ای را کلیه ی معاملات و عملیات مالی در آن ثبت می شود، دفتر روزنامه ی عمومی می نامند. دفتر روزنامه ای که فقط در آن یک نوع خاص از رویدادهای مالی در آن ثبت می شود، دفتر روزنامه ی اختصاصی نامیده میشود، مثل دفتر روزنامه ی خرید، دفتر روزنامه ی فروش، دفتر روزنامه ی پرداخت های نقدی و دتر روزنامه ی دریافت های نقدی 

دفتر کل: اطلاعات ثبت شده در دفتر روزنامه به نحوی طبقه بندی نشده اند که بتوان از روی آن اطلاعاتی مثل مانده ی هر یک از حساب ها را در هر مقطع تعیین کرد. لذا امکان تهیه صورت های مالی از روی دفتر روزنامه امکان پذیر نیست. از این رو دفتر دیگری به نام دفترکل تهیه می شود. تمامی اطلاعات روزنامه باید به دفتر کل منتقل شود. در دفتر کل برای هر حساب صفحه(صفحات)جداگانه ای در نظر گرفته می شود و تمام اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب در صفحه ی مربوط به خودش نوشته می شود.

دفتر معین: در مثال موسسه ، مبلغ 80000 ریال از شرکت (الف) قرض گرفته شده که در (حسابهای پرداختنی ) ثبت شده است. اگر موسسه احسانی از چند شخص دیگر هم قرض بگیرد ، اطلاعات آنها نیز در دفتر کل (حسابهای پرداختنی ) ثبت می شوند. در این حالت اگر بخواهیم مبلغ بدهی شرکت را به هر کدام از طلبکاران را بدانیم، باید تک تک اقلام ثبت شده در حساب دفتر کل (حسابهای پرداختنی ) را برسی کنیم تا مشخص شود که هر کدام از اقلام ثبت شده مربوط به چه شخصی است.
در صورتی که تعداد اقلام ثبت شده در حساب (حسابهای پرداختنی) زیاد باشند ، این کار خیلی وقت گیر می شود و احتمال اشتباه در تعیین  بدهی به هر کدام به هر کدام از طلبکاران حسابها ، در کنار دفتر کل ، دفتر دیگری نگه داری می شود که به آن دفتر معیین می گویند.