دارایی 
قاعده یک حسابداری ــــــ مانده حساب دارایی ها همواره بدهکار میباشد
قاعده دو حسابداری ــــــ افزایش حساب دارایی ها همواره مانده بدهکار دارند 
قاعده سه حسابداری ـــــــ کاهش حساب داریایی ها مانده بستانکار دارند

بدهی  
قاعده چهار حسابداری ـــــــ مانده حساب بدهی همواره بستانکار میباشد
قاعده پنج حسابداری ــــــ افزایش مانده بدهی ها مانده بستانکار دارند 
قاعده شش حسابداری ــــــ کاهش حساب بدهی ها مانده بدهکار دارند 

سرمایه
قاعده هفت حسابداری ــــــ مانده حساب سرمایه همواره بستانکار میباشد
قاعده هشت حسابداری ــــــ افزایش حساب سرمایه همواره بستانکار میباشد
قاعده نه حسابداری ــــــ کاهش حساب سرمایه همواره بدهکار میباشد