بارنامه چیست؟
بارنامه سند قرارداد حمل رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است. علاوه بر آن بارنامه سندی است كه زمان ادعای خسارت از بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود، بارنامه قابل انتقال به غیر بوده و مالکیت کالا را نشان می دهد.

بارنامه حاوی اطلاعاتی از قبیل مشخصات ظاهری کالا از قبیل تعداد بسته ها، شماره و علامت آن ها، وزن با ظرف و گاهی نیز وزن خالص یا مقدار و نوع کالا طبق آنچه فرستنده اظهار کرده است.

بارنامه قابل معامله و غیر قابل معامله:

بارنامه ها اگر از نوع Negotiable باشد، یعنی قابل معامله و انتقال است و هر کس آن را داشته باشد مالک کالا شناخته می شود. اگر از نوع Non-negotiable  باشد، یعنی غیرقابل معامله و انتقال به دیگری بوده و معمولا پشت نویسی شده و تنها یک مالک دارد که نام او ذکر شده است.