1- شناخت فعالیت های واحد تجاری
2- طراحی و تعریف گردش فعالیت و چارت سازمانی متناسب با فعالیت واحد تجاری
3- تهیه و استقرار نرم افزار، مناسب با فعالیتهای واحد تجاری
4- تعریف کدینگ و سرفصل های حسابداری متناسب با فعالیت
5- تعریف و ورود اطلاعات پایه و اولیه از قبیل مراکز هزینه ، طرف حسابها، پرسنل، اطلاعات مربوط به گزارشگری های مالیاتی و بیمه از قبیل لیست های مالیات حقوق، بیمه، خرید و فروش های فصلی و ارزش افزوده
6- تعریف و طراحی کدینگ کالا و مواد اولیه، کار در جریان تولید، محصولات ساخته شده و ضایعات مربوطه و همچنین تعریف و طراحی کدینگ انبارها شامل انبار مواد اولیه و کار درجریان تولید و محصولات تولید شده.

7- طراحی فرمهای قابل استفاده در فعالیت های واحد تجاری از قبیل فرمهای انبار( درخواست مواد یا کالا، درخواست خرید، رسید انبار و ...) فرم های امور مالی ( فرم رسید دریافت و پرداخت، فیشهای حقوقی و قرارداد های پرسنلی، تنخواه گردانها و مغایرت های بانکی و...) و تعریف فاکتور های خرید و فروش مطابق با مفاده ماده 169 ق.م.م و صورتحساب طرف حسابها جهت رفع مغایرات احتمالی فیمابین و همچنین لیست های نگهداری دارایی های ثابت و بسیاری از فرم های دیگر متناسب با فعالیت های واحد تجاری.

8- طراحی و تعریف سیستمهای بهای تمام شده به روشهای استاندارد و تعین بهای تمام شده یک واحد از طریق روشهای سفارش کار، مرحله ای، شناسایی ویژه و ترکیبی و قیمت گذاری های موجودی مواد و کالای پایان دوره. و همچنین طراحی نرخ های استاندارد تولید و بودجه بندی های مربوطه و محاسبات انحرافات مربوطه و تخصیص سیستماتیک هزینه های دستمزد و هزینه های غیر مستقیم تولید به محصولات تولید شده و کالای در جریان تولید.

9- تعریف سیستم خزانه داری شامل روشهای نگهداری و کنترل موجودی نقد، بانکها، چکهای بلند مدت دریافتی و پرداختی و برآورد توان پرداختهای آتی و رفع مغایرت موجودی واقعی وجوه نقد و دفاتر مالی

10- طراحی و تعریف سیستمهای حقوق و دستمزد جهت محاسبه کلیه عملیات مربوطه از قبیل لیست حقوق ماهانه و صدور اسناد اتوماتیک و تفکیک دستمزد بخش اداری و فروش از تولیدی و سربار، محاسبه مالیات و بیمه های ماهیانه پرسنل و معافیت های مربوطه ، محاسبات مربوط به مرخصی استفاده شده و استفاده نشده پرسنل جهت احتساب در مزایای و مرخصی استفاده نشده پایان دوره و همچنین صدور فرمهای قرارداد و تسویه حساب پرسنل.

11- طراحی سیستم های اموال و دارایی ها جهت نحوه نگهداری، خرید، فروش و اسقاط دارایی های ثابت و همچنین محاسبات مربوط به استهلاکات مربوطه

12- طراحی فرم ها و روشهای گزارشگری مالی جهت تهیه گزارشات دوره ای بصورت آماری و نموداری

13- تهیه و تحریر دفاتر قانونی ( کل و روزنامه)

14- تنظیم اظهارنامه های مالیاتی ( عملکرد و ارزش افزوده )

15- تهیه صورت های مالی فارسی و لاتین قابل ارائه به بانک ها و اعتباردهندگان خارج از سازمان جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات مختلف