ايجاد قفل سخت افزاري
یکی از روشــهای جلوگیری از اســتفاده غیر مجاز از برنامههای حســابداری، ایجاد قفل سخت افزاری ميباشد. قفل سخت
ً بر روی یکی از پورتهای خروجی کامپیوتر نصب ميشود و در صورت نبود
افزاری شــامل یک قطعه فیزیکی است که معموال
این قطعه، راه اندازی برنامه امکان پذیر نمی باشد.