مفهوم بستن حسابها
همانطور که در فصل قبل بیان گردید، حسابهاي دفتر كل را از نظر انتقال یا عدم انتقال ماندۀ آنها به سال بعد ميتوان به سه دستۀ
)1 )حســابهاي دائمي، )2 )حسابهای موقت و )3 )حسابهای مختلط طبقه بندی نمود. حساب ً های مختلط نیز نهایتا با انجام ثبتهاي
اصالحي قســمت دائمي و قسمت موقتي آنها از هم تفكيك ميشوند. لذا در پایان سال پس از انجام اصالحات، حسابها یا دائمی هستند
یا موقت و حسابهاي مختلط وجود ندارد. پس از تهیه صورت سود و زیان، حسابهای موقت نیز بسته ميشوند و فقط حسابهای دائمی
باقی ميماند. ماندۀ كليۀ حســابهای دائمی نیز در ترازنامه درج و از طریق صدور ســند اختتامیه به سال بعد منتقل میشوند. در ادامه این
فصل، ابتدا نحوه بستن حسابهای موقت تشریح ميشود و سپس نحوۀ انتقال حسابهای دائمی به سال بعد تبیین میگردد.