استانداردهاي حسابداري مفروضات و اصول حسابداري يك سري مفاهيم كلي هستند كه بكارگيري صحيح آنها مستلزم تدوين ضوابط اجرائي اســت كه راهنماي بكارگيري آنها در عمل باشــد. اين ضوابط عملي و اجرائي همان اســتانداردهاي حسابداري هستند. بنابراين استانداردهاي حسابداري ضوابط شناسائي و اندازهگيري داراييها، بدهيها، سرمايه، درآمدها و هزينهها را مشخص مي‌كند. از ً توسط مراجع مربوط و مسئولي تدوين ميشود كه آنجاكه استانداردهاي حسابداري داراي آثار و تبعات اقتصادي است، معموال پاســخگوي عواقب عملكرد خود باشند. در غالب كشورها تدوين استانداردهاي حسابداري تحت نظر دولت صورت ميگيرد. 1 مسئول تدوين استانداردهاي حسابداري است كه اين امر را به عهده كميتههائي ً مثال در آمريكا كميسيون بورس و اوراق بهادار 2 فعاليت مي كنند گذارده است. كه زير نظر انجمن حسابداران رسمي آمريكا در ايران براســاس بند 4 تبصره 2 قانون تشــكيل ســازمان حسابرسي و ماده 6 اساسنامه سازمان حسابرسي، وظيفه تدوين و تعميم اصول و ضوابط حســابداري و حسابرســي به اين سازمان محول شــده است. همچنین بر اساس بند » ز« ماده 7 اساسنامه قانوني ســازمان حسابرســي »مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حســابداري و حسابرسي در سطح كشور سازمان اســت و گزارشهاي حسابرســي و صورتهاي مالي كه در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده 3 باشد در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.« در ســال 1371 کميته تدوين رهنمودهاي حســابداري در سازمان حسابرسي مأمور شد تا استانداردهاي حسابداري ایران را تدوين کند. پيرو اين موضوع و در راستاي ايفاي وظايف قانوني سازمان حسابرسي، کميته مزبور طي سالهاي 1373 و 1375 تعداد 14 بيانيه رهنمود حسابداري را جهت نظرخواهي در اختيار عموم قرار داد. سپس اين کميته به کميته تدوين استانداردهاي ً اســتانداردهاي حسابداري شماره 1 تا 22 را منتشــر نمود که براي صورتهاي مالي که شروع حســابداري تغيير نام داد و نهايتا ً تا سال 1386 ضمن تجديد نظر در استانداردهاي منتشر شده قبلي دوره آنها از ابتداي سال 1380 بود الزم االجراء گرديد. نهايتا 4 به عالوه در اين راستا، و تدوين چند استاندارد جديد، تعداد استانداردهاي حسابداري منتشر شده سازمان به 29 استاندارد رسيد. عالوه بر آیين رفتار حرفه اي )كه در نشريه شماره 123 منتشر شده( مجموعه اي از استانداردهاي حسابرسي نيز تدوين گرديده كه از ابتداي سال 1378 الزم االجرا گرديده است.