طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش های اقتصادی کشور به صورت عمومی، تعاونی و خصوصی اداره می شوند. واحد های اقتصادی از لحاظ تسلط بخشهای اقتصادی کشور به سه دسته تقسیم می شوند.

۱- واحد های عمومی : این دسته از واحدهای اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. وزارتخانه ها، سازمان های مختلف دولتی مانند شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت از محیط زیست، نیروی انتظامی و بنیاد شهید نمونه هایی از واحد های اقتصادی بخش عمومی به شمار می آیند.

۲- واحد های تعاونی : کلیه واحدهایی هستند که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خودیاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. شرکت های تعاونی روستایی، کارگری، مسکن، مصرف و اتحادیه های تعاونی در زمره واحدهای اقتصادی بخش تعاونی قرار دارند.

۳- واحدهای خصوصی : واحدهای اقتصادی خصوصی متعلق به بخش عمومی نیست و به صورت تعاونی اداره نمی شوند. فروشگاه ها، واحدهای صنفی، کارگاه های تولیدی نمونه ای از واحدهای اقتصادی بخش خصوصی می باشند. این واحد ها به یک یا چند نفر تعلق دارند.