حقوق مالی اشخاص نسبت به داراییهای واحد اقتصادی شامل حقوق مالی مالک و حقوق مالی طلبکاران است .به حقوق مالی طلبکاران نسبت به دارایی های یکواحد اقتصادی بدهی گفته می شود به بیان دیگر تعهدات مالی یک واحد اقتصادی به اشخاصی غیر از مالک بدهی نام دارد.

بدهی عبارت است از:

حقوق مالی اشخاصی غیر از مالک نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی

گروه دیگر مالک یا مالکین واحد اقتصادی هستند که نسبت به آن دارایی ها حق مالی دارند . در حسابداری حق مالی مالک یا مالکین واحد اقتصادی نسبت به دارایی های آن اصطلاحا سرمایه نامیده می شوند.

سرمایه عبارت است از:

حق یا ادعای مالی مالک یا مالکین نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی

بنابراین تساوی زیر همواره برقرار است:

دارایی (داراییهای واحد اقتصادی) = بدهی (حقوق مالی طلبکاران) + سرمایه (حقوق مالی مالک نسبت به داراییهای واحد اقتصادی)