هر فعالیت مالی موثر بر معادله حسابداری منجر به کاهش یا افزایش یک یا چند حساب می شود. نحوه ثبت افزایش و کاهش در حسابها به نوع و ماهیت آن حساب بستگی دارد. افزایش هر دارایی در سمت راست (بدهکار) حساب مربوط ثبت می شود. کاهش هر دارایی در سمت چپ (بستانکار) حساب مربوط ثبت می شود. در مقابل، افزایش بدهی و سرمایه مالک در سمت چپ (بستانکار) و کاهش بدهی و سرمایه مالک در سمت راست (بدهکار) نشان داده می شود.

 

سرمایه مالک

کاهش سرمایه

افزایش سرمایه

بدهکار می شود

بستانکار می شود

 

بدهی ها

کاهش بدهی ها

افزایش بدهی ها

بدهکار می شود

بستانکار می شود

 

دارایی ها

افزایش دارایی ها

کاهش دارایی ها

بدهکار می شود

بستانکار می شود