ترازنامه: ترازنامه یا صورت وضعیت مالی که خلاصه وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معینی مشخص می کند

تراز  آزمایشی: برای جلوگیری از جابجایی در حساب ها آنها را در تراز آزمایشی ثبت می کنند رویداد ها در دفتر روزنامه که بتید ستون بدهکار و بستانکار برابر باشد برای اطمیان یافتن از صحت انتقالات دفتر کل و تساوی مانده حساب های دفتر کل معمولا هرچند وقت یک بار و حداقل در پایان هر ماه فهرستی از ماندهحساب های دفتر کل تهیه می گردد.