تراز آزمایشی

همانطور که می دانید رویدادهای مالی ابتدا در دفتر روزنامه ثبت و سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال می یابد. اگر همه مبالغ بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی به درستی به حسابهای دفتر کل انتقال یابد در این صورت جمع مانده های بدهکار و بستانکار حسابهای دفتر کل با هم برابر خواهد بود.

برای آزمون این برابری از تراز آزمایشی حسابهای دفتر کل استفاده می شود. تراز آزمایشی حسابهای دفتر کل فهرستی از نام و مانده کلیه حسابهای دفتر کل در یک زمان مشخص می باشد.

به طور معمول تراز آزمایشی حسابهای دفتر کل در پایان هر ماه تهیه می شود.

برای تهیه تراز آزمایشی حسابهای دفتر کل مراحل زیر انجام می شود :

1- نوشتن عنوان، شامل نام موسسه، نام گزارش و تاریخ گزارش

2- نوشتن نام و مانده حسابهای دفتر کل

3- محاسبه جمع ستون بدهکار و ستون بستانکار

4- کشیدن دو خط موازی زیر ستون های جمع به منزله اتمام کار تهیه تراز آزمایشی است.