صورت سود و زیان

پس از آن که تمام رویدادهای مالی مرتبط با درآمدها و هزینه های واحد اقتصادی ثبت شد از روی مانده حسابهای درآمد و هزینه در دفتر کل، می توان صورت سود و زیان را تهیه نمود. صورت سود و زیان یکی از صورت های مالی مهم است که چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان می دهد.

صورت سود و زیان در موسسات خدماتی تحت عناوین <صورت درآمد و هزینه> یا <صورت نتایج عملیات> نیز نامیده می شود.

صورت سود و زیان صورتی است که نتایج عملیات مالی یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

چگونگی فعالیتهای مالی به معنای این است که در واحد اقتصادی طی یک دوره زمانی چه فعالیتهایی منجر به کسب درآمد و چه فعالیتهایی منتج به وقوع هزینه گردیده است.

در صورتی که جمع درآمدهای واحد اقتصادی بیشتر از جمع هزینه های آن باشد نتیجه فعالیتهای مالی <سود خالص> یا <سود ویژه> خواهد بود و در صورتی که جمع هزینه ها بیشتر از جمع درآمدها باشد تفاوت را <زیان خالص> یا <زیان ویژه> می گویند.

صورت سود و زیان موسسات خدماتی از چهار بخش جداگانه به شرح زیر تشکیل می گردد :

1- عنوان : در این بخش اطلاعات مربوط به نام موسسه، نام صورت سود و زیان و دوره زمانی در سه سطر درج می گردد. نکته قابل توجه این است که تاریخ سود و زیان مربوط به یک دوره زمانی خاص است و به این دلیل در ردیف تاریخ <برای دوره زمانی منتهی به تاریخ پایان دوره مالی> یا <برای ماه خاص> درج می شود.

2- درآمدها : در این بخش، درآمدهای دوره مالی به تفکیک نوع درآمد نوشته و سپس جمع درآمدها محاسبه و درج می گردد.

3- هزینه ها : در این بخش هزینه های دوره مالی به تفکیک نوع هزینه نوشته و سپس جمع هزینه ها محاسبه و درج می گردد.

4- سود یا زیان خالص : در آخرین بخش صورت سود و زیان تفاوت جمع درآمد ها و جمع هزینه ها تحت عنوان سود خالص یا زیان خالص نوشته می شود.