تغییرات سرمایه مالک

1- سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه)

سرمایه گذاری مجدد به مفهوم آن است که مالک موسسه پس از تاسیس موسسه و سرمایه گذاری اولیه در آن ، دارایی های دیگری در اختیار موسسه قرار دهد تا در جریان فعالیتهای اقتصادی آینده مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاری مجدد موجب افزایش داراییها از یک طرف و سرمایه مالک از طرف دیگر می شود.

اگر مالک موسسه از طریق آورده نقدی سرمایه خود را افزایش دهد در این صورت از یک سو موجودی نقد و از سوی دیگر سرمایه مالک به میزان آورده نقدی افزایش خواهد یافت.

2- برداشت

گاهی اوقات مالک موسسه به منظور رفع نیازهای خود مقادیری از دارایی های موسسه را برای مصارف شخصی برداشت می کند که اصطلاحا به این رویداد مالی (برداشت مالک) یا به اختصار (برداشت) گفته می شود. برداشت از یک طرف باعث کاهش سرمایه مالک در موسسه و از طرف دیگر باعث کاهش دارایی های موسسه می شود. اگر برداشت از محل موجودی نقد موسسه انجام شود به آن (برداشت نقدی) می گویند.

صورت سرمایه

تغییرات در سرمایه مالک موسسه طی یک دوره مالی معمولا به دلایل سرمایه گذاری مجدد، برداشت، درآمد و هزینه به وجود می آید. تغییرات ناشی از درآمد و هزینه و برداشت هریک جداگانه در حسابهای مربوط یعنی درآمد، هزینه و برداشت درج و تغییرات ناشی از سرمایه گذاری مجدد مستقیما در حساب سرمایه مالک ثبت می گردد.

برای آنکه سرمایه مالک در پایان دوره محاسبه شود باید سرمایه مالک در ابتدای دوره مالی و همچنین تغییرات سرمایه مالک طی دوره مالی در نظر گرفته شود. به این منظور معمولا در پایان دوره گزارشی به نام (صورت سرمایه) تهیه می شود.

صورت سرمایه صورتی است که تغییرات سرمایه مالک یک موسسه را طی یک دوره مالی نشان می دهد