عملیات حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شوند و به مجموعه آنها "چرخه حسابداری" گفته می شود. چرخه حسابداری شامل مراحل زیر است :

1- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی ( گرد آوری اسناد و مدارک مثبته )

2- تجزیه و تحلیل معاملات و رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری

3- ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

4- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

5- تهیه تراز آزمایشی

6- اصلاح حساب های دفتر کل ( از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل )

7- تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

8- تهیه صورتهای مالی

9- بستن حساب های موقت ( از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل )

10- تهیه تراز آزمایشی اختتامی

پنج مرحله اول در طول دوره مالی و پنج مرحله دیگر معمولا در پایان دوره مالی و به هنگام تهیه صورتهای مالی انجام می شوند.