صورت های مالی اساسی:

1_ صورت سود و زیان

2_ صورت تعقییرات سرمایه(که فقط در موسسات و شرکت های غیر سهامی تهیه می شود)

3_ صورت وضعیت مالی یا ترازنامه

4_ صورت گردش وجوه نقد

روش های نگه داری و کنترل موجودی کالا:
1_ روش (سیستم) ثبت دائمی
2_ روش (سیستم) ثبت ادواری

روش ثبت دائمی موجودی کالا:
در روش ثبت دائمی، کالا های خریداری شده در طول دوره ی مالی به حساب موجودی کالا بدهکار می شود و هنگامی که کالایی فروخته شد، بهای تمام شده ی آن از حساب موجودی کالا خارج میگردد. به عبارت دیگر در سیستم ثبت دائمی ، هنگام خرید کالا ، حساب موجودی کالا بدهکار می شود و هنگام فروش کالا،علاوه بر ثبت مربوط به فروش یک ثبت دیگر نیز بابت کاهش موجودی در دفاتر ثبت می گردد. به این ترتیب که خساب بهای تمام شده کالا ی فروش رفته بدهکار و حساب موجودی کالا بستانکار می شود.لذا در هر زمان مانده ی حساب موجودی کالا در دفاتر ،میزان موجودی های کالای موسسه را نشان میدهد.

روش ثبت ادواری موجودی کالا:
در سیستم ثبت ادواری موجودی کالا ، هنگام خرید کالا ، حساب خرید بدهکار می شود و هنگام فروش کالا ، کاهش موجودی در دفاتر ثبت نمی گردد. لذا در این سیستم تعیین مقدار موجودی کالا طی سال از روی دفاتر امکان پذیر نمی باشد بلکه هر موقع که لازم باشد مقدار موجودی کالا و بهای تمام شده ی کالای فروش رفته تعیین شود ، باید ابتدا مقدار موجودی کالا پایان دوره تعیین شود ، سپس مبلغ موجودی کالا پایان دوره از مجموع کالای اول دوره و خرید های دوره کسر گردد تا بهای تمام شده ی کالای فروش رفته مشخص گردد . موجودی کالا در پایان هر دوره ی مالی ، بطور طبیعی موجودی کالا ابتدای دوره ی بعد است.